ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống
CƠ SỞ THANH HÓA
Tầm nhìn – Sứ mạng
Tầm nhìn – Sứ mạng
  1. Tầm nhìn: Cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Thanh Hóa trở thành Khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đặt tại tỉnh Thanh Hóa, luôn chú trọng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng.
  2. Sứ mạng: Tạo ra giá trị thực tiễn hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, đóng góp vào vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cơ sở Thanh Hóa – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết