TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỰC CẤP  PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ VÀ HỒ SƠ HSSV TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ
10/06/2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRỰC CẤP  PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ VÀ HỒ SƠ HSSV TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ

Thực hiện Kế hoạch nghỉ hè năm học 2017-2018 của nhà trường theo Thông báo số 77/TB-ĐHCN  ngày 25/5/20418,  CSTH thông báo:

Các bộ phận trực cấp phát văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ cho học sinh, sinh viên vào các ngày thứ 6 hàng tuần từ 11/6/2018 đến 27/7/2018, cụ thể như sau:

Địa  điểm cấp phát văn bằng: Phòng A4.01

Địa  điểm cấp phát chứng chỉ tin học và hồ sơ HSSV khoa Công nghệ: Phòng A4.03

Địa  điểm cấp phát hồ sơ HSSV khoa Kinh tế: Phòng  A5.01

Địa  điểm cấp phát chứng chỉ Tiếng Anh và hồ sơ HSSV khoa KHCB:  Phòng  A4.03

                                                                                       CƠ SỞ THANH HÓA

Đơn vị liên kết