TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
CƠ SỞ THANH HÓA
Lãnh đạo Cơ sở
Lãnh đạo Cơ sở

QUYỀN TRƯỞNG CƠ SỞ

ThS. Lương Xuân Duyên

PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ

TS. Võ Mai Đỗ Quyên

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

 

Đơn vị liên kết